Do pobrania:

 1. wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu (rtf), (pdf),
 2. oświadczenie (rtf), (pdf),
 3. pełnomocnictwo,
 4. zwrot blankietów profesjonalnego dowodu rejestracyjnego / profesjonalnych dowodów rejestracyjnych / zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych (rtf), (pdf),
 5. wniosek o dodatkowe blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych / profesjonalne dowody rejestracyjne / nowe zalegalizowane profesjonalne tablice rejestracyjne (rtf), (pdf).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu
 2. oświadczenie, że podmiot uprawniony jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo oświadczenie o wpisie do tego rejestru albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie uprawnionym wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zajmującego się produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania odpowiednich badań pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części - w przypadku jednostek, o których mowa w art. 80s ust. 2 pkt 2,
 4. oświadczenia:
  1. przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną, albo członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  2. o którym mowa w ust. 1 pkt 2 tj, że:
   • każdy z pojazdów, którymi będą wykonywane jazdy testowe, będzie spełniał warunki określone w art. 66, odpowiednie dla pojazdu, którym będą wykonywane te jazdy.
   • będzie używał w ruchu drogowym z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego tylko pojazdy niezarejestrowane wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, dla których posiada udokumentowane prawo do dysponowania nimi, oraz wyłącznie w celu wykonywania jazd testowych,
   • blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych będą wypełnione wyłącznie przez podmiot uprawniony, albo osoby zatrudnione przez ten podmiot.
 5. kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanych profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych za blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowane profesjonalne tablice (tablicę) rejestracyjne.
 6. oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 3 lit. a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 7. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Uwagi dodatkowe

Podmiot uprawniony do profesjonalnej rejestracji pojazdów:

 1. przedsiębiorca posiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, lub przedsiębiorca posiadającym siedzibę za granicą, a oddział w Polsce, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,
 2. jednostka uprawniona lub jednostka badawcza producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części,

Profesjonalny dowód rejestracyjny potwierdza prawo do wykonywania jazd testowych przez:

 1. 30 dni od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2 pkt 1 ustawy,
 2. 6 miesięcy od dnia wypełnienia blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2 pkt 2 ustawy,

- jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, do której zostały wydane blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych.

Kary pieniężne za naruszenie przepisów o profesjonalnej rejestracji pojazdów
 1. Podmiot uprawniony, który:
  1. nie zwrócił staroście w terminie, o którym mowa w art. 80y ust. 1, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;
  2. nie prowadzi wykazu, o którym mowa w art. 80x ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.
 2. Podmiot uprawniony, któremu trzykrotnie w ciągu danego roku kalendarzowego zatrzymano profesjonalny dowód rejestracyjny, podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł.

Opłaty:

 1. za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów 100,00zł
 2. blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego 10,00zł
 3. profesjonalnych tablic rejestracyjnych:
  1. komplet profesjonalnych tablic rejestracyjnych 80,00zł
  2. profesjonalną tablicę motocyklową 40,00zł
  3. profesjonalną tablicę motorowerową 30,00zł
 4. znak legalizacyjny 12,50zł
 5. pełnomocnictwo 17,00zł

Opłaty wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500 (po otrzymaniu polecenia wpłaty),
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

Opłata skarbowa

Należną opłatę uiszcza się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi 
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
 • przelewem na rachunek dochodów Powiatu Legnickiego: 85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

 

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów — niezwłocznie,
 • nie dłużej niż 30 dni od złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej o profesjonalnej rejestracji pojazdu(-ów).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym oraz akty wykonawcze.

Obowiązek informacyjny:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów,
 2. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ rejestrujący pojazdy administratorem jest: Starosta Legnicki z siedzibą: 59-220 Legnica, Plac Słowiański 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Administrator - Starosta Legnicki - wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 76 72 43 429 lub pisemnie na adres: 59-220 Legnica, Plac Słowiański 1. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. ewidencji pojazdów, wynikającego z ustaw: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wraz z przepisami wykonawczymi, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
  3. żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  4. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoby te kwestionują prawidłowość danych
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 6. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.