Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Podstawa prawna:

 • {podstawaPrawna}Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z Dz.U.2020.55 t.j. z dnia 2020.01.14),
 • Załączniki A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 865/2006 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę

Wymagane dokumenty:

Informacje dodatkowe:

  • Każdy kto ma w domu węża, żółwia, papugę czy egzotyczną jaszczurkę, powinien upewnić się czy nie jest to gatunek chroniony. Posiadanie zwierzęcia nie wpisanego do rejestru jest wykroczeniem.
  • Całość regulacji w zakresie obowiązku zgłaszania zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków do rejestracji zawiera ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). Lista gatunków podlegających ochronie została opublikowana w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (t.j. z 2009 r.Dz. U. Nr 151 poz. 1220).
  • Lista gatunków podlegających ochronie została opublikowana w Załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 865/2006 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków.
  • Aby zarejestrować zwierzę, należy przedstawić świadectwo jego legalnego przywiezienia do Polski lub zaświadczenie weterynarza stwierdzające fakt urodzenia zwierzęcia w niewoli. Podmioty prowadzące działalność w zakresie handlu zwierzętami są obowiązane do posiadania i przekazywania wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii dokumentów o których mowa wyżej. Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci.
  • Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania tego obowiązku.

 

Opłaty skarbowe: 26 zł

opłaty skarbowe (w przypadku obowiązku ich ustalenia wnoszone są przy odbiorze decyzji, wpłata w kasie Starostwa Powiatowego lub na Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697.

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Kontakt:

Pani Dorota Książek, tel. 76 72 43 419.