Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu,
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

 Wniosek o rejestrację pojazdu

 Załączniki:

 1. oryginał dokumentu(-ów) potwierdzającego własność pojazdu;
 2. dowód rejestracyjny pojazdu;
 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 4. tablice rejestracyjne.
 5. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym minął termin ich ważności lub termin ten jest krótszy niż 30 dni;
 6. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli właściciel prowadzi taką działalność lub aktualny odpis z KRS-u (do pobrania na stronie www.ems.ms.gov.pl/krs ) i zaświadczenie o nadanym numerze REGON w przypadku podmiotów gospodarczych rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym; Dokument do pobrania na stronie www.ceidg.gov.pl;
 7. pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela., za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

Informacja dodatkowa

 Dokumentem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa zamiany,
 • umowa darowizny
 • umowa o dożywocie,
 • faktura VAT,
 • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji przyjmuje się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających przeniesienie prawa własności pojazdu.

Obowiązek zwrotu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub od Sił Zbrojnych RP.

Dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych nie wymaga się w przypadku pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu zamiast dowodu rejestracyjnego dołącza się decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedłożyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji..

Tablice rejestracyjne z wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu dokonującego rejestracji, właściciel pojazdu przedstawia organowi rejestrującemu do legalizacji.

Opłaty:

 • za pozwolenie czasowe 13,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
 • za tablice rejestracyjne: samochodowe 80,00 zł
  • do przyczep 40,00 zł
  • motocyklowe 40,00 zł
  • motorowerowe 30,00 zł
  • indywidualna 1000,00zł
 • za znaki legalizacyjne 12,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
 • za nalepkę kontrolną na szybę 18,50 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
 • za dowód rejestracyjny 54,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50zł
 • za kartę pojazdu 75,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50zł

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 97 1560 0013 2203 8032 6000 0001 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

 Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo
 • 17zł za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040 PKO S.A. Oddział I Legnica.

 Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

 Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017r., poz. 128 ).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 poz. 2060 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 1522 z późn. zm.,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088.z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.).