Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu (docx), (pdf)
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

 1. Oryginał dokumentu (-ów) potwierdzającego własność pojazdu.
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 3. Tablice rejestracyjne.
 4. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym minął termin ich ważności (i brak jest miejsca na wpis przez diagnostę) lub termin ten jest krótszy niż 30 dni.
 5. Pełnomocnictwo, (druk dostępny na stronie internetowej) w przypadku działania przez przedstawiciela wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, z wyjątkiem osoby prawnej reprezentowanej przez swoje uprawnione organy.
 6. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej.
 7. Dowód tożsamości – do wglądu
  1. w przypadku osoby fizycznej i osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej, w tym również umowa spółki cywilnej,
  2. pełnomocnika właściciela pojazdu,
  3. reprezentanta osoby prawnej lub jej pełnomocnika.

Informacja dodatkowa

 1. Dokumentem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
  • umowa sprzedaży,
  • umowa zamiany,
  • umowa darowizny
  • umowa o dożywocie,
  • faktura VAT,
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
 2. W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji dołącza się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających przeniesienie prawa własności pojazdu.
 3. W przypadku gdy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnione notarialnie kopie tego dokumentu (dokumentów).
 4. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący dokonuje weryfikacji danych zawartych w utraconym dokumencie w centralnej ewidencji pojazdów i pobiera z tej ewidencji dane niezbędne do rejestracji pojazdu. W przypadku braku danych pojazdu w ewidencji CEPiK należy przedłożyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji.
 5. Obowiązek zwrotu dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub od Sił Zbrojnych RP.
 6. Dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie wymaga się w przypadku pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne i są spełnione jednocześnie następujące warunki:
  1. pojazd był ostatnio zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, składając wniosek o rejestrację pojazdu, wnioskują o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego;
  2. organ rejestrujący pozytywnie zweryfikował w dniu złożenia wniosku o rejestrację pojazdu dane zawarte w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym w centralnej ewidencji pojazdów;
  3. w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym jest miejsce na dokonanie przez organ rejestrujący adnotacji o treści: "W dniu... złożono wniosek o rejestrację pojazdu w...." oraz wpisanie daty i nazwy urzędu obsługującego organ dokonujący adnotacji.

  W takim przypadku dokonując rejestracji pojazdu dokonuje się legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.

 8. Jeżeli tablice (tablica) rejestracyjne nie są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a albo nie są utrzymane w należytym stanie, albo nie są czytelne ( czyli nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 74 ust. 2d), stosuje się przepis ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W takim przypadku organ rejestrujacy dokonuje rejestracji czasowej z urzędu wydając zalegalizowane tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe.
 9. W przypadku przeniesienia własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego.
 10. W przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu zamiast dowodu rejestracyjnego dołącza się decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 11. Właściciel pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terenie RP. Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic rejestracyjnych - jest możliwe dla tablic utrzymanych w należytym stanie, czytelnych i zgodnych z aktualnym wzorem (nie mogą to być stare tablice z flagą RP lub „czarne”) „Skoro jednak ustawodawca przy redakcji przepisu posłużył się koniunkcją „utrzymanie w należytym stanie i zapewnienie czytelności” to należy rozumieć, że pojęcia te nie są równoznaczne i należyty stan tablicy rejestracyjnej nie ogranicza się jedynie do zapewnienia jej widoczności (niezasłaniania, usunięcia zabrudzeń). Tablice rejestracyjne pojazdów wydawane są przez właściwe organy administracji i powinny być przez użytkowników pojazdów utrzymywane w takim stanie, w jakim odebrali oni je w urzędzie. Nie sposób uznać za należyty stan tablicy w sytuacji, gdy jest ona uszkodzona czy zdeformowana.”
 12. Jeżeli z przedłożonych dokumentów własności pojazdu wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie dodatkowych badań technicznych, które diagnosta może przeprowadzić na wniosek właściciela lub na podstawie skierowania.
 13. W przypadku, gdy niezbędne jest ustalenie dodatkowych danych pojazdu (np. rok produkcji, nacisk osi, masa własna) wymagane jest przedłożenie dodatkowego badania technicznego, które diagnosta może wykonać na wniosek właściciela lub po skierowaniu otrzymanym z Wydziału Komunikacji i Transportu Drogowego Starostwa Powiatowego w Legnicy.
 14. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec nieposiadający stałego pobytu na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:
  1. paszport oraz wiza Schengen lub krajowa, potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna.
  2. zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do wglądu) – firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi – umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do wglądu).
 15. Właściciel pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Organ rejestrujący dokonuje kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu przy odbiorze dowodu rejestracyjnego.

Opłaty:

Opłaty komunikacyjne Samochód Przyczepa, naczepa
ciągnik rolniczy
Motocykl Motorower
Pozwolenie czasowe 13,50zł 13,50zł 13,50zł 13,50zł
Dowód rejestracyjny 54,00zł 54,00zł 54,00zł 54,00zł
Nalepka legalizacyjna 12,50zł 12,50zł 12,50zł 12,50zł
Tablice rejestracyjne 80,00zł 40,00zł 40,00zł 30,00zł
RAZEM 160,00zł 120,00zł 120,00zł 110,00zł
RAZEM w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic 80,00zł

lub 66,50 zł

Opłaty wnosi się:

 • kartą płatniczą na stanowisku obsługi,
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500 (po otrzymaniu polecenia wpłaty),
 • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

UWAGA! Mieszkańcy miasta Legnicy sprawy załatwiają i opłaty wnoszą w Urzędzie Miasta w Legnicy (przejdź)

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo
 • 17zł za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż takiej decyzji nie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy wykonawcze.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
 4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i oraz ich wtórników