Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Do pobrania:

 1. wniosek o rejestrację pojazdu,
 2. pełnomocnictwo

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o rejestrację pojazdu

Załączniki:

 • oryginał dokumentu (-ów) potwierdzającego własność pojazdu;
 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • tablice rejestracyjne.
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym minął termin ich ważności lub termin ten jest krótszy niż 30 dni;
 • pełnomocnictwo w przypadku działania przez przedstawiciela, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta.

Informacja dodatkowa

 1. Dokumentem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
  • umowa sprzedaży,
  • umowa zamiany,
  • umowa darowizny
  • umowa o dożywocie,
  • faktura VAT,
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
 2. W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji przyjmuje się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających przeniesienie prawa własności pojazdu.
 3. Obowiązek zwrotu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub od Sił Zbrojnych RP.
 4. Dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i tablic rejestracyjnych nie wymaga się w przypadku pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 5. W przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu zamiast dowodu rejestracyjnego dołącza się decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 6. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedłożyć zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji..
 7. Tablice rejestracyjne z wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu dokonującego rejestracji, właściciel pojazdu przedstawia organowi rejestrującemu do legalizacji.

Opłaty:

Opłaty komunikacyjne Samochód Przyczepa, naczepa ciągnik rolniczy Motocykl Motorower
Pozwolenie czasowe 13,50zł 13,50zł 13,50zł 13,50zł
Dowód rejestracyjny 54,00zł 54,00zł 54,00zł 54,00zł
Nalepka kontrolna 18,50zł xxx xxx xxx
Nalepka legalizacyjna 12,50zł 12,50zł 12,50zł 12,50zł
Tablice rejestracyjne 80,00zł 40,00zł 40,00zł 30,00zł
Opłata ewidencyjna 2,00zł 1,50zł 1,50zł 1,50zł
RAZEM 180,50zł 121,50zł 121,50zł 111,50zł
RAZEM w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic 81,50zł 81,50zł 81,50zł 81,50zł

Opłaty wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze lub bezpośrednio na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Legnicy 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 z dopiskiem informującym o przedmiocie opłaty.

UWAGA! Mieszkańcy miasta Legnicy sprawy załatwiają i opłaty wnoszą w Urzędzie Miasta w Legnicy (przejdź)

Opłata skarbowa:

 • 17 zł za pełnomocnictwo
 • 17zł za wydanie zaświadczenia

Opłatę skarbową, wnosi się do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy w pokoju nr 344 na III piętrze, lub w kasie albo na konto Urzędu Miasta w Legnicy – 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 PKO S.A. Oddział I Legnica.

Termin załatwienia sprawy:

 • w przypadku złożenia kompletu dokumentów – niezwłocznie
 • nie dłużej niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o rejestracji pojazdu

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Starosty Legnickiego, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2018, poz. 1990).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej : Część II ust. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 473 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji
  i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 2355
  z późn. zm,).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016r. poz. 1088 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016r. r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016r., poz. 689)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016r. r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiacej przychód funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. poz. 1377 z późn. zm.).