Podstawa prawna:

 • Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)

Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwukondygnacyjnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora, został znacznie uproszczony. Zastosowanie do niego znajduje art. 30 ust. 2a Pr. bud.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek PB-2a (pdf) lub prześlij on-line
 2. oświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 3. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 4. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej - w 3 egzemplarzach albo elektronicznej wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
 5. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 6. oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
 7. oświadczenia inwestora, że:
  • przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
  • dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna

Miejsce załatwienia sprawy:

 • złożenie wniosku - parter Punkt Obsługi Interesantów
 • jednostka odpowiedzialna - Wydział Architektury i Budownictwa,
 • informacja: sekretariat wydziału AB, pokój 324, III p, tel. 76-72-43-449,

Kontakt:

 • Dyrektor wydziału:
  • Pani Anna Słowińska, tel. 76-72-43-450, pok.325
 • Sekretariat wydziału:
  • Pani Maja Nieglujewicz, tel. 76-72-43-449, pok.324
  • Pani Barbara Budzyńska, tel. 76-72-43-449, pok.324
  • Pani Justyna Marcisz, tel. 76-72-43-449, pok.324
 • Pani Kamila Głowińska, tel. 76-72-43-587, pok.336
 • Pan Zenon Karpiński, tel. 76-72-43-587, pok. 336
 • Pani Julia Zimnowłodzka, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Agnieszka Jurkiewicz, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Katarzyna Kozłowska, tel. 76-72-43-503, pok. 327
 • Pani Magdalena Draczyńska, tel. 76-72-43-503, pok. 327
 • Pani Agata Ogłaza, tel. 76-72-43-448, pok. 327
 • Pani Katarzyna Sejud, tel. 76-72-43-448, pok. 327
Uwaga: Zmiana zasad bezpośredniej.

poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach od 1100 do 1500, pracownicy wydziału będą udzielać informacji i wyjaśnień telefonicznych dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, w odniesieniu do wniosków złożonych przez inwestorów lub ich pełnomocników.

W przypadku spraw skomplikowanych, złożonych, wymagających osobistego stawiennictwa stron, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie wizyt, w celu omówienia z pracownikami wydziału zagadnień związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami.

Prosimy o unikanie wizyt niezapowiedzianych, bez wcześniejszego umówienia się telefonicznego.

Sekretariat wydziału AB (pokój 324) obsługuje w godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej...

Uwaga!

 • Przy ww. zgłoszeniu ustawodawca wyłączył stosowanie ART. 30 ust. 5c Pr. Bud., co oznacza, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia nałożyć na zgłaszającego obowiązku uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów.
 • Zgodnie z ART. 30 ust. 5k pr. bud. do budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, można przystąpić do budowy, po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
 • Należy zwrócić uwagę na to, że aby można było legalnie rozpocząć roboty budowlane, zgłoszenie musi być prawidłowe i kompletne. Odpowiedzialnym za kompletność i poprawność złożonego zgłoszenia, a tym samym za legalność prowadzonej budowy przedmiotowego budynku, w tym przypadku jest inwestor.