Postępujące zjawisko starzenia się społeczeństwa, a tym samym zwiększająca się liczba osób starszych wywołują potrzebę podejmowania działań nakierowanych na zapewnienie seniorom godnej i aktywnej starości. Priorytetem powinno być możliwie jak najdłuższe pozostawienie Seniorów w miejscu zamieszkania, zapewnienie im pomocy środowiskowej w formie usług opiekuńczych, czy też dostępu i uczestnictwa w zajęciach dziennych domów pomocy. Seniorom w gorszej kondycji fizycznej i zdrowotnej należałoby zapewnić miejsca w wyspecjalizowanych i wystandaryzowanych całodobowych domach pomocy społecznej.

Do instytucjonalnych form pomocy osobom starszym w obszarze pomocy społecznej należą m.in. domy pomocy społecznej, natomiast formami środowiskowymi są m.in. dzienne domy pomocy.

 

Domy pomocy społecznej

Definicja

Dom pomocy społecznej jest placówką, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Przeznaczony jest dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych [1] .

Typy domów

Typy domów pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone:

 1. dla osób w podeszłym wieku;
 2. dla osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. dla osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 6. dla osób niepełnosprawnych fizycznie; 7. dla osób uzależnionych od alkoholu [2] .

Kierowanie do DPS

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

 • Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
 • Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania [3] .

Odpłatność

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Do wnoszenia opłat za pobyt w DPS zobowiązani są w kolejności:

 • mieszkaniec domu – nie więcej niż 70% swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby mieszkańca domu lub jego małżonka, czy też zstępnych lub wstępnych.

Z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej mogą zostać zwolnione osoby, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie, w szczególności, jeżeli:

 • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko [4] .

W powiecie legnickim funkcjonują 2 domy pomocy społecznej.

 

Wykaz domów pomocy społecznej w powiecie legnickim

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Prząśnik” w Brenniku od 01 lutego 2023 roku wynosi 6100,00 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu od 01 lutego 2023 roku wynosi 5910,69 zł.

Wszelkie starania dotyczące skierowania do Domu Pomocy Społecznej należy rozpocząć od złożenia wniosku w gminie właściwej ze względu na adres.

Profil Domu Adres Podmiot prowadzący Ilość miejsc
DPS dla osób dorosłych, przewlekle, somatycznie chorych Brennik 24

59-243 Ruja

Powiat Legnicki 104
DPS dla osób dorosłych Ul. Benedyktynów 4

59-241 Legnickie Pole

Powiat Legnicki 405

W razie niemożności umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej z powodu braku wolnych miejsc powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania. W przypadku posiadania wolnego miejsca dyrektor domu powiadamia pisemnie osobę oczekującą o terminie przyjęcia.

 

Oferta Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku

Ulotka: DPS Prząśnik str 1
Ulotka: DPS Prząśnik str 2

 

Oferta Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

Ulotka: DPS Legnickie Pole str 1
Ulotka: DPS Legnickie Pole str 2

 

Dzienne domy pomocy

Definicja

Dzienne domy pomocy to ośrodki wsparcia świadczące usługi na rzecz osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Oferta

Świadczą one pomoc w ciągu dnia, w tym oferują posiłki, rehabilitację, zajęcia edukacyjno-kulturalne (np. muzyczne, plastyczne, taneczne) oraz wspólne spędzanie przez seniorów czasu wolnego.

Wymagania

Do dziennych domów pomocy najczęściej przyjmowane są osoby samotne i samotnie gospodarujące, w odpowiednim wieku tj. kobiety w wieku 60 i więcej lat oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia. Pobyt w DDP wraz z usługami tam świadczonymi jest odpłatny, a zasady ustalania odpłatności są różne w różnych gminach i ustalane są z reguły przez radę miasta czy gminy, w drodze uchwały.

 

W powiecie legnickim funkcjonują dwa Środowiskowe Domy Samopomocy:

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej środowiskowe domy samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczą one usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Domy, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone, dzielą się na następujące typy:

 1. typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych;
 2. typ B - dla osób upośledzonych umysłowo;
 3. typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 w Chojnowie
59-225 Chojnów
ul. Sobieskiego 2

tel. (76) 81 81 434

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie
59-225 Chojnów
ul. Reja 3

tel. (76) 81 80 233

 

Co środowiskowy dom samopomocy oferuje Uczestnikom?

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 • niezbędną opiekę;
 • terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 • inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Ponadto Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego.

 

Co należy zrobić, żeby zostać skierowanym do środowiskowego domu samopomocy?

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

 

Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej daje niepełnosprawnym niezdolnym do pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej. Czyni to poprzez przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wykorzystując do tego techniki terapii zajęciowej. Obok szkoleń zawodowych idzie też o wykształcenie umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu. Uczestnicy poprzez udział w zajęciach terapeutycznych rozwinęli swoje zainteresowania często nie mając nawet o nich pojęcia. Warsztaty pomagają również dostrzec własne potrzeby, poczucie własnej wartości, samodzielności i zaradności osobistej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w powiecie legnickim:

 

Gmina Miejska Chojnów
ul. Kolejowa 9
59-225 Chojnów

http://wtz.chojnow.eu/

Gmina Wiejska Legnickie Pole
ul. Św. Jadwigi 2a
59-241 Legnickie Pole

tel. 76/ 8582506

 

 


Przypisy

[1] Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66.), art. 55.

[2] Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66.), art. 56.

[3] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 734)

[4] Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66.), art. 60 ust.1, art. 61 ust. 1 i 2 oraz art. 64.