Problemami, z jakimi najczęściej muszą zmierzyć się osoby w podeszłym wieku to problemy ze zdrowiem. Należy podejmować działania profilaktyczne, rozwijać dziedzinę medycyny, jaką jest geriatria, która ukierunkowana jest na profilaktykę przedwczesnego starzenia się i niedołęstwa. Stąd leczenie geriatryczne nie jest leczeniem określonej choroby, lecz oddziaływaniem na cały starzejący się organizm. Musi ono być wielokierunkowe, łączyć farmakoterapię, postępowanie dietetyczne, psychoterapię oraz fizykoterapię. Istotny jest także rozwój całodobowych instytucji świadczących opiekę, pielęgnację i rehabilitację osób starszych. Nie należy zapominać, że pomimo działań profilaktycznych, aktywizujących i wspierających seniorów, nieuniknione będą przypadki poważnych stanów zdrowia, wymagających pomocy i opieki ze strony wyspecjalizowanych instytucji.

W systemie ochrony zdrowia instytucjami oferującymi pomoc i wsparcie dla osób starszych są:

 1. poradnie geriatryczne,
 2. zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 3. hospicja.

Poradnie geriatryczne

Definicja

Poradnia geriatryczna ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej pacjentom w wieku podeszłym i propagowanie profilaktyki zdrowotnej zapewniającej Seniorom pomyślne starzenie. Do poradni geriatrycznej w szczególności powinni być kierowani pacjenci, u których występują choroby swoiste dla wieku podeszłego, takie jak: zaburzenia pamięci i nastroju, osteoporoza, zaburzenia funkcji zwieraczy (nietrzymanie moczu), skłonność do upadków, zaburzenia odżywiania. W zakresie profilaktyki postępowanie geriatryczne nastawione jest na wykrywanie i eliminację szkodliwych czynników zdrowotnych mogących upośledzić stan funkcjonalny osób w wieku podeszłym.

Wymagania

Przyjęcia do poradni geriatrycznej odbywają się na podobnych zasadach jak do innych poradni specjalistycznych. Do przyjęcia wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.

Definicja

Oddział geriatrii realizuje procedury diagnostyczno-terapeutyczne wraz z całościową oceną geriatryczną hospitalizowanego pacjenta. Jest ona niezbędna dla prawidłowego postępowania terapeutycznego u osób w podeszłym wieku.

 

Poradnie geriatryczne:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia geriatryczna
Jaśkowice Legnickie 37
59-221 Jaśkowice Legnickie
Tel. 76 857 57 80

 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze/pielęgnacyjno-opiekuńcze

Definicja

Zakład opiekuńczo-leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz zapewnia im produkty lecznicze i wyroby medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowuje te osoby do samoopieki i samo pielęgnacji w warunkach domowych.

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im produkty lecznicze potrzebne do kontynuacji leczenia, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowuje te osoby do samoopieki i samo pielęgnacji w warunkach domowych.

Wymagania

Podstawą umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź pielęgnacyjno-opiekuńczym są następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu, z którym występuje świadczeniobiorca do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Do wniosku załącza się wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie.
 2. Skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Do skierowania świadczeniobiorca załącza wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie oraz dokumenty stwierdzające wysokość dochodu.

Odpłatność

Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania jest ustalana przez kierownika zakładu opiekuńczego w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

 

W powiecie legnickim funkcjonuje Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy:

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol”
Ul. Szpitalna 20
59-225 Chojnów
Tel. 76 818 82 56

 

PCPR — Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
pl. Słowiański 1, pok. 355
59-220 Legnica
tel. 76 72 43 467

 

Specjalistyczne wsparcie i poradnictwo indywidualne:

 • PSYCHOLOGICZNE, w tym dla osób doświadczających przemocy:
  • w każdy poniedziałek, godz. 1030 – 1530
  • w każdy wtorek, godz. 1300 – 1700
  • w każdą środę, godz. 1030 – 1430
 • PSYCHOLOGICZNE, dla osób stosujących przemoc:
  • w każdą środę, godz. 1600 – 1800
 • PRAWNE, w tym dla osób doświadczających przemocy:
  • w każdą środę, godz. 1530 – 1730
 • PRAWNE, dla osób stosujących przemoc
  • w każdy czwartek, godz. 1300 – 1500
 • SOCJALNE:
  • od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PCPR, tj. od 700 – 1500.

Zapewnienie SCHRONIENIA:

Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i znajdujących się w różnorodnych sytuacjach kryzysowych.

Powiat Legnicki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy ma zabezpieczone:

 • 2 miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie, prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dziewcząt i Kobiet Pozostających w Sytuacjach Kryzysu „Związek Maryjny”;
 • 2 miejsca w Ośrodku Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującymi opiekę nad dziećmi (powiat lubański).

Pobyt w obu Ośrodkach jest całodobowy i okresowy. Osoby tam kierowane, już na miejscu obejmowane są pomocą (w tym specjalistyczną: psychologiczno -terapeutyczną, prawną, socjalną) w zakresie i formie dostosowywanej do indywidualnych potrzeb.

W sytuacjach nagłych:

 • jeśli zaistnieje potrzeba umieszczenia osoby/osób, w którymś z Ośrodków prosimy o kontakt telefoniczny – kom. 605 552 099. W innych przypadkach prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum OIK w Legnicy pod numerem telefonu 76 72 43 467, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500;
 • w następstwie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, istnieje możliwość objęcia wsparciem psychologicznym (osoby/osób lub grupy dotkniętej wspólnym kryzysem) w miejscu zdarzenia. Kontakt pod numerem telefonu: 605 552 099 lub 76 72 43 467.

 

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji.

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w powiecie legnickim

W 2022 roku na terenie Powiatu Legnickiego planuje się objęcie pomocą w formie opieki wytchnieniowej łącznie 110 osób w ramach pobytu dziennego oraz całodobowego, nad którymi członkowie rodzin lub opiekunowie sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają pomocy w zakresie zapewnienia czasowego zastępstwa, wpływającego na odciążenie psychofizyczne opiekunów.

W ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022 docelowo pomocą objętych zostanie:

w formie pobytu dziennego:

 1. 30 dzieci niepełnosprawnych x 240 godzin - w miejscu zamieszkania lub innym miejscu, wskazanym przez uczestnika programu, posiadającym pozytywną opinię powiatu,
 2. 40 osób dorosłych x 240 godzin, legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności - w miejscu zamieszkania lub innym miejscu, wskazanym przez uczestnika programu, posiadającym pozytywna opinię powiatu;

w formie pobytu całodobowego:

 1. 10 dzieci niepełnosprawnych x 14 dni - w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię powiatu,
 2. 30 osób dorosłych x 14 dni legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię powiatu oraz w DPS „Prząśnik” w Brenniku.

Adresatami Programu będą członkowie rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do ww., które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

 

Formy wsparcia w ramach Programu: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację opiekunów osób niepełnosprawnych.

Usługa wsparcia opieki wytchnieniowej – edycja 2022 na terenie Powiatu Legnickiego realizowana będzie w ramach pobytu dziennego w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu

oraz całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku.

Terminy oraz godziny usług opieki wytchnieniowej ustalane będą indywidualnie z uczestnikiem. Przewidywany, szacunkowy wymiar wsparcia usługi opieki wytchnieniowej wynosi w ramach opieki dziennej do 240 godzin rocznie na osobę w okresie od miesiąca lutego do miesiąca grudnia, w ramach opieki całodobowej do 14 dni rocznie na osobę w okresie od miesiąca lutego do miesiąca grudnia. Powiat umożliwia osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności samodzielny wybór: 1) osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej; 2) miejsca, z zastrzeżeniem iż wskazane miejsce otrzyma pozytywną opinię powiatu.

Nabór Uczestników Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 prowadzony jest w terminie od 26 stycznia 2022 r. do czasu wyczerpania miejsc. Informacje na temat Programu udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu: 76 72 43 486, lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Niezbędne informacje, regulamin oraz druki znajdziecie Państwo pod adresem:

pcpr.legnica.pl/opieka-wytchnieniowa-edycja-2022/