Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Ograniczenia używania motorowych jednostek pływających na Jeziorze Kunickim

Podstawa prawna:

 • Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (doc, 51kB)
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego zmian wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o którym mowa w art. 12. ust. 7 o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu, i oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • nową decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogących znaczącą oddziaływać na środowisko),
 • dziennik budowy do wglądu,
 • oświadczenie (pdf, 72 kB) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,
 • w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego
 • Rejestru Sądowego.

Opłata:

 • opłaty skarbowe (w przypadku obowiązku ich ustalenia wnoszone są przy odbiorze decyzji, wpłata w kasie Starostwa Powiatowego lub na konto Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697.
 • sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego lub składane przez jednostki budżetowe samorządowe - bez opłat,

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z art.35 KPA (nie dłużej niż 2 miesiące)

Miejsce załatwienia sprawy:

 • złożenie wniosku -  parter Punkt Obsługi Interesantów
 • jednostka odpowiedzialna - Wydział Architektury i Środowiska,
 • informacja: Pani Maja Nieglujewicz, pokój 324, III p, tel. 76-72-43-449,

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni.

Kontakt:

 • Pani Anna Konrad, tel. 76-72-43-450, pok.327
 • Pani Maja Nieglujewicz, tel. 76-72-43-449, pok.324
 • Pani Barbara Budzyńska, tel. 76-72-43-449, pok.324
 • Pani Kamila Głowińska, tel. 76-72-43-587, pok.336
 • Pan Zenon Karpiński, tel. 76-72-43-587, pok. 336
 • Pani Karolina Krok, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Ilona Nowakowska, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Monika Krynda, tel. 76-72-43-448, pok. 327
 • Pani Katarzyna Kozłowska, tel. 76-72-43-448, pok. 327
 • Pani Agata Ogłaza, tel. 76-72-43-448, pok. 327