Podstawa prawna:

 • Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek PB-7 (pdf) lub prześlij on-line
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego zmian wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12. ust. 7 o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu, i oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • nową decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku inwestycji mogących znaczącą oddziaływać na środowisko),
 • dziennik budowy do wglądu,
 • oświadczenie PB-5  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (docx) lub prześlij online,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,
 • w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

Dokumenty pomocnicze:

Opłata:

 • ustalana (zgodnie z przepisami ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej — t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142) i wnoszona w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy lub na konto bankowe Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697,
 • sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego lub składane przez jednostki budżetowe samorządowe — bez opłat,

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z art.35 KPA (nie dłużej niż 2 miesiące)

Miejsce załatwienia sprawy:

 • złożenie wniosku — parter Punkt Obsługi Interesantów
 • jednostka odpowiedzialna — Wydział Architektury i Budownictwa,
 • informacja: sekretariat wydziału AB, pokój 324, III p, tel. 76-72-43-449,

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Legnickiego w terminie 14 dni.

Kontakt:

 • Dyrektor wydziału:
  • Pani Anna Słowińska, tel. 76-72-43-450, pok.325
 • Sekretariat wydziału:
  • Pani Maja Nieglujewicz, tel. 76-72-43-449, pok.324
  • Pani Barbara Budzyńska, tel. 76-72-43-449, pok.324
  • Pani Justyna Marcisz, tel. 76-72-43-449, pok.324
 • Pani Kamila Głowińska, tel. 76-72-43-587, pok.336
 • Pan Zenon Karpiński, tel. 76-72-43-587, pok. 336
 • Pani Julia Zimnowłodzka, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Agnieszka Jurkiewicz, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Katarzyna Kozłowska, tel. 76-72-43-503, pok. 327
 • Pani Magdalena Draczyńska, tel. 76-72-43-503, pok. 327
 • Pani Agata Ogłaza, tel. 76-72-43-448, pok. 327
 • Pani Katarzyna Sejud, tel. 76-72-43-448, pok. 327
Uwaga: Zmiana zasad bezpośredniej.

poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach od 1100 do 1500, pracownicy wydziału będą udzielać informacji i wyjaśnień telefonicznych dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, w odniesieniu do wniosków złożonych przez inwestorów lub ich pełnomocników.

W przypadku spraw skomplikowanych, złożonych, wymagających osobistego stawiennictwa stron, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie wizyt, w celu omówienia z pracownikami wydziału zagadnień związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami.

Prosimy o unikanie wizyt niezapowiedzianych, bez wcześniejszego umówienia się telefonicznego.

Sekretariat wydziału AB (pokój 324) obsługuje w godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej...