Podstawa prawna:

 • Ustawa o własności lokali (Dz.U.2021.1048 t.j.)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (w przypadku ustanowienia pełnomocnika),
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu ( za każdy lokal objęty wnioskiem oraz za złożone pełnomocnictwo) ,
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w zależności od sytuacji prawnej nieruchomości):
  • odpis z księgi wieczystej gruntu (własność lub wieczyste użytkowanie),
  • uchwałę wspólnoty, zawierającą zgodę na ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej,
  • upoważnienie do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu, wystawione przez właściciela budynku,
 • Dokument potwierdzający przyjęcie do użytkowania budynku lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych związanych z wybudowaniem lokalu wydane przez właściwy organ (dot. nowych budynków, nadbudowy oraz rozbudowy części budynku) ,
 • Dokument świadczący o przeprowadzonej przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania zraz z oświadczeniem właściciela lokalu, zamieszczonym na rysunkach, potwierdzającym, że przedstawiony na nich stan jest aktualny i po zakończeniu budowy (przebudowy, zmiany sposobu użytkowania) nie zostały wprowadzone żadne zmiany. (dot. budynków przebudowanych)
 • Kserokopię zaświadczenia o wpisie do odpowiedniej izby oraz kserokopię uprawnień osoby sporządzającej rzut bądź sporządzającej inwentaryzację lokalu,
 • Mapę – wyrys z ewidencji gruntów znajdujący się w zasobach geodezyjno – kartograficznych. W przypadku, gdy do lokali przynależą pomieszczenia zlokalizowane poza budynkiem, w którym znajduje się wydzielony lokal – oznaczyć na niniejszej mapie wnioskowane pomieszczenia przynależne,
 • Rzuty kondygnacji z wyszczególnionym lokalem:
  • pochodzące z istniejącego projektu budowlanego, stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę – potwierdzony „ZA ZGODNOŚĆ ZE STANEM FAKTYCZNYM” przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektury lub konstrukcyjno-budowlane bądź przez rzeczoznawcę budowlanego, posiadającego uprawnienia wydane po 1991r.,
  • inwentaryzację architektoniczno – budowlaną sporządzoną w oparciu o przepisy prawa budowlanego oraz polskie normy (w przypadku braku aktualnej dokumentacji technicznej bądź w przypadku zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego).
 • zgoda na podanie nr telefonu (pdf), (docx)

Opłata:

 • ustalana (zgodnie z przepisami ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej — t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142) i wnoszona w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy lub na konto bankowe Bank Pekao S.A. I o/Legnica 32124014731111001043433697.
 • sprawy składane przez jednostki samorządowe i budżetowe — bez opłat

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 7 dni.

Kontakt:

 • Dyrektor wydziału:
  • Pani Anna Słowińska, tel. 76-72-43-450, pok.325
 • Sekretariat wydziału:
  • Pani Maja Nieglujewicz, tel. 76-72-43-449, pok.324
  • Pani Barbara Budzyńska, tel. 76-72-43-449, pok.324
  • Pani Justyna Marcisz, tel. 76-72-43-449, pok.324
 • Pani Kamila Głowińska, tel. 76-72-43-587, pok.336
 • Pan Zenon Karpiński, tel. 76-72-43-587, pok. 336
 • Pani Julia Zimnowłodzka, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Agnieszka Jurkiewicz, tel. 76-72-43-580, pok. 336
 • Pani Katarzyna Kozłowska, tel. 76-72-43-503, pok. 327
 • Pani Magdalena Draczyńska, tel. 76-72-43-503, pok. 327
 • Pani Agata Ogłaza, tel. 76-72-43-448, pok. 327
 • Pani Katarzyna Sejud, tel. 76-72-43-448, pok. 327
Uwaga: Zmiana zasad bezpośredniej.

poniedziałki, wtorki i czwartki, w godzinach od 1100 do 1500, pracownicy wydziału będą udzielać informacji i wyjaśnień telefonicznych dotyczących stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, w odniesieniu do wniosków złożonych przez inwestorów lub ich pełnomocników.

W przypadku spraw skomplikowanych, złożonych, wymagających osobistego stawiennictwa stron, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie wizyt, w celu omówienia z pracownikami wydziału zagadnień związanych z prowadzonymi przez nich postępowaniami.

Prosimy o unikanie wizyt niezapowiedzianych, bez wcześniejszego umówienia się telefonicznego.

Sekretariat wydziału AB (pokój 324) obsługuje w godzinach pracy urzędu.

Czytaj więcej...