Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
  tel: 76-72-43-429, e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

herb   W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do zapoznania się z wzorem oferty wraz z dołączonymi do niej objaśnieniami. Poniżej zamieszczamy wzór nowej oferty z objaśnieniami.

KOMUNIKAT

dotyczy: „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przyjętego do realizacji przez Powiat Legnicki w 2017 roku, na podstawie Uchwały Nr 94/353/2016 Zarządu Powiatu Legnickiego z dnia 15 grudnia 2016 roku.

Informujemy, że Zarząd PFRON przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku. Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).

Koniec roku jest okazją do podsumowania tego co było i tego, co chcielibyśmy zrealizować w nadchodzącym Nowym 2017 roku. Z tej okazji, podczas uroczystego spotkania, podziękowania za sumienną i dobrą pracę w roku 2016 oraz życzenia pomyślności, zdrowia i wszelakiej obfitości pracownikom wydziałów, jednostek organizacyjnych powiatu i ich rodzinom złożyli: Aleksander Kostuń Przewodniczący Rady Powiatu oraz Janina Mazur - Starosta Legnicki, w imieniu własnym oraz Krzysztofa Sowińskiego – Wicestarosty Legnickiego, Etatowego Członka Zarządu Kazimierza Burtnego i pozostałych członków Zarządu Jana Krawczyka, Zbigniewa Kądziołki.

Ostatnie posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się w dniu 28 grudnia, było okazją do złożenia podziękowań i życzeń dla jej członków. W imieniu władz powiatu legnickiego uczynił to wicestarosta Krzysztof Sowiński. Podczas posiedzenia członkowie Rady podsumowali działalność Rady w roku 2016 i przyjęli Ramowy Plan Pracy na rok 2017.

Badania mammograficzne na terenie powiatu legnickiego, realizowane w I kwartale 2017r. rozpoczynają się już 18 styczni. Wymienieni na plakacie świadczeniodawcy będą udzielali świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu profilaktyki raka piersi- etap podstawowy w pracowni mobilnej (mammobusy) w ramach umów zawartych z DOW NFZ, zgodnie z harmonogramem.

XXI Sesję Rady Powiatu Legnickiego z wtorku 20 grudnia rozpoczęła niezwykle miła uroczystość. Z okazji 50 - lecia pożycia małżeńskiego Państwo Helena i Franciszek Chyła zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Gratulacje, listy gratulacyjne oraz życzenia od zgromadzonych przekazał jubilatom Przewodniczący Rady Aleksander Kostuń, zaś medal w imieniu Prezydenta RP wręczyła Starosta Legnicki Janina Mazur. Państwo Chyła w podziękowaniu za przygotowanie tak miłej uroczystości, poczęstowali wszystkich zgromadzonych pysznym tortem.