Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
 • Control + Alt + key - Mac OS
 • Alt + Shift + key - Firefox
 • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
 • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Zmiana godzin pracy kasy Starostwa Powiatowego Letnie Koncerty Organowe
 • Inspektor Ochrony Danych

  Inspektor Ochrony Danych

  Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Legnicy jest Pani Bożena Maziarska
   e-mail: iod@powiat-legnicki.eu
  pok. 231, piętro II; Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  Klauzula informacyjna – monitoring
  Klauzula informacyjna w związku ze sprawą załatwianą milcząco

 • Nieodpłatna pomoc prawna

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w 2 punktach, mieszczących się odpowiednio:

  1. w Legnicy, pl. Słowiański 1, I piętro – pokój Nr 145 (siedziba Starostwa Powiatowego w Legnicy):
  2. w Chojnowie, ul. Rynek 20, parter - pokój Nr 7 (filia Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy):

  W obu punktach nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w poniedziałki i wtorki od godz. 800 do godz. 1200 oraz w środy, czwartki i piątki od godz. 1100 do godz. 15 00 .

 • Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów

  Miejski Rzecznik Konsumentów podejmuje działania w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Legnica a Powiatem Legnickim mieszkańcom powiatu legnickiego. Udziela, więc wyłącznie pomocy osobom fizycznym.

              Urząd Miasta Legnicy,
                  pl. Słowiański 8
                  e-mail: rzecznik@legnica.eu,    tel: 76-72-121-38

   

Wydarzenia w powiecie

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu legnickiego do udziału w III edycji projektu edukacyjnego pn. "Postaw na Słońce". Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. W dwóch dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział ponad 500 zespołów uczniowskich z całej Polski, a dzięki nim wiedza o mikroinstalacjach Odnawialnych Źródeł Energii dotarła do wielu tysięcy odbiorców.

W ramach działalności Ośrodka zaplanowano szereg kompleksowych i bezpłatnych usług, mających na celu promocję i rozwój ekonomii społecznej w subregionie legnicko-głogowskim.

Oferta skierowana jest do:

 • osób fizycznych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (m.in. osoby wykluczone społecznie, osoby z niepełnosprawnościami, bezrobotni itp.);
 • organizacji pozarządowych;
 • spółdzielni socjalnych i innych przedsiębiorstw społecznych;
 • innych podmiotów ekonomii społecznej (np. WTZ, ZAZ, KIS, CIS);
 • JST i jednostek organizacyjnych samorządu (w tym instytucji otoczenia rynku pracy i pomocy społecznej).

12 listopada 2016 roku ponownie „cały” świat szachistów zmieścił się w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. Zmagania szachistów jak zwykle promowały szlachetne wzorce rywalizacji sportowej w międzynarodowej obsadzie na terenie naszego miasta, powiatu legnickiego i daleko poza jego granicami. Honorowy patronat nad nim objęli: Starosta Legnicki oraz Radio Plus Legnica, a patronat medialny portal internetowy Chojnów.pl.

Poprzedni tydzień w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie minął pod znakiem patriotyzmu. To już kolejna - szósta odsłona tego przedsięwzięcia. Gdy organizowano go po raz pierwszy w 2011 roku, nie przewidywano, że będzie się on cieszył tak pozytywnym oddźwiękiem. Jednoczy nie tylko uczniów i pracowników PZS, ale także wielu chojnowian, starsze i młodsze pokolenia.

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy posiada jeszcze środki na aktywizację osób bezrobotnych m.in. na refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W/w formy mogą być finansowane w ramach realizowanych przez PUP programów ze środków:

1. Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 pkt 2, 4-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Klub Brydża Sportowego „Miłkowice” oraz Szkolny Klub Brydża Sportowego serdecznie zapraszają do udziału w turnieju brydża sportowego par „Andrzej z Andrzejem”. Turniej zaplanowano na 26 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Miłkowicach, ul II Armii Wojska Polskiego 75. Otwarcie zawodów od godziny 1000. Zapisy prowadzone będą od godz. 915 w dniu turnieju.

Zapraszamy

Współpracujemy