JAK UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY

Aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy/* na czas nieokreślony należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Legnicy wniosek, przez przedsiębiorcę mającego siedzibę firmy na obszarze powiatu legnickiego (Druk_0-Z).

Do wniosku należy załączyć odpowiednio, następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie (DRUK nr 1) potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich oraz bazy.
 2. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych wraz z umową osoby zarządzającej transportem:
  • pracownik, dyrektor, właściciel, udziałowiec – oświadczenie (DRUK nr 2),
  • na podstawie umowy cywilno- prawnej - oświadczenie (DRUK nr 3).
 3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu dobrej reputacji (niekaralność) – przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie (DRUK nr 4).
 4. Oświadczenie dotyczące zatrudnianych kierowców (DRUK nr 5).
 5. Dokumenty potwierdzające zdolność finansowa zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady WE nr 1071/2009, w wysokości:
  • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
  • 5000 euro na każdy następny pojazd,
   (roczne sprawozdanie finansowe potwierdzające dysponowanie w każdym roku kapitałem i rezerwami lub gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określonej wyżej ).
 6. Wykaz pojazdów wraz z kserokopią dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi, w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi (DRUK nr 6).
 7. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia i wypisóu/ów.

UWAGA! Wymagana forma dokumentów: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza. W przypadku gdy wnioskodawca nie działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela wymagane również pełnomocnictwo.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. (Dz.U. z 2013 poz.1414, tekst jednolity z późn.zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady WE nr 1071/2009

Opłaty:

 1. Opłata administracyjna: za udzielenie zezwolenia 1.000,- zł oraz za każdy wypis 110,-zł obliczona na podstawie rozporządzenia Min.Trans.,Bud.iGosp.Morsk.z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzamin. i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych Dz.U. z 2013r. poz. 916).
 2. W przypadku pełnomocnika opłata za pełnomocnictwo 17,-zł. na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz.1628 ze zm.).

Opłatę można dokonać do kasy Starostwa Powiatowego w Legnicy lub przelewem na rachunek nr: 49 1560 0013 2860 6494 4000 0013 Getin Noble Bank s.a.