Aby uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy na czas nieokreślony należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Legnicy wniosek, przez przedsiębiorcę mającego siedzibę firmy na obszarze powiatu legnickiego.

Do wniosku należy załączyć odpowiednio, następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie (Druk 1) potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw członkowskich oraz bazy.
 2. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych wraz z umową osoby zarządzającej transportem:
  • pracownik, dyrektor, właściciel, udziałowiec — oświadczenie (Druk 2),
  • na podstawie umowy cywilno-prawnej — oświadczenie (Druk 3).
 3. Oświadczenie/a potwierdzające spełnienie tzw. wymogu dobrej reputacji (niekaralność) przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem drogowym — (Druk 4) oraz zapytanie/a o karalność z KRK).
 4. Dokumenty potwierdzające zdolność finansowa zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady WE nr 1071/2009, w wysokości:
  • w przypadku poj. o dmc powyżej do 3,5t:
   9.000 euro – na pierwszy pojazd,
   5.000 euro na każdy następny pojazd;
  • w przypadku poj. o dmc od 2,5 do 3,5t:
   1.800 euro – na pierwszy pojazd,
   900 euro na każdy następny pojazd
  (roczne sprawozdanie finansowe potwierdzające dysponowanie w każdym roku kapitałem i rezerwami lub gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określonej wyżej).
 5. Wykaz pojazdów wraz z kserokopią dowodów rejestracyjnych (pojazdy zarejestrowane w Polsce) z ważnymi badaniami technicznymi, w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów — dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nimi (Druk 6).
 6. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia i wypisu/ów.
UWAGA! Wymagana forma dokumentów: oryginał lub kopia potwierdzona przez organ wydający odpis lub upoważnionego pracownika organu za okazaniem oryginału lub notariusza. W przypadku gdy wnioskodawca nie działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela wymagane również pełnomocnictwo.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady WE nr 1071/2009.

Opłaty:

 1. Opłata administracyjna: za udzielenie zezwolenia 1.000,- zł oraz za każdy wypis 110,-zł obliczona na podstawie rozporządzenia Min.Trans.,Bud.iGosp.Morsk.z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzamin i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 2. W przypadku pełnomocnika opłata za pełnomocnictwo 17,-zł. na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej.
 • Opłatę można dokonać:
  • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, w godz. 800-1500,
  • przelewem na rachunek dochodów Starostwa Powiatowego: 31 1020 5226 0000 6002 0802 3360
 • Opłatę skarbową na rachunek Urzędu Miasta Legnicy nr: 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

Pliki do pobrania: